लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौंको वि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), नेपाल परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवाको संयुक्त र एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक), पदमा बुटवल र दाङ परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन