लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्‍चालन हुने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन