जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७७-७८ (खुला, समावेशी), विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा वा सो सरह पदको जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उतीर्ण हुने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन