लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको वि.नं. १३५०१-१३५०५/०७७-७८ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र (भवन) कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन