लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं. ११३०९-११३१४/०७५-७६ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको, जलेश्वर, लहान र बिरगंज परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन