लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौंको वि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकिकृत (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल र दाङ परीक्षा केन्द्र राख्‍ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन