लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14752-14757/076-77 (खुला /समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा केनेद्रकायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन