लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-16700/076-77, संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन