आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८१-१६६८६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल र महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्रबाट सम्मिलित उम्मेदवारहरुमध्ये प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन