लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं.16695-16701/077-78(खुला/समावेशी), संयुक्त र एकिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको हेटौँडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन