सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०८/०७४-७५, नायव सुब्बा पदका लागि सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला केन्द्रबाट प्रथम चरण उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन