लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५४-१७२६०।२०७९-८०, (खुला, समावेशी) रा.प.तृतीय, इञ्‍जि सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, इञ्‍जिनियर पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन