लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-16700/076-77, शाखा अधिकृत वा सो सरह (संयुक्त र एकीकृत) पदका लागि सुर्खेत र जुम्ला परीक्षा केन्द्र बाट प्रथम चरण उतीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन