लोक सेवा अायोग, मेची अञ्चल कार्यालय, ईलामको बिज्ञापन नं 10604-10608/074-75, खरिदार वा सो सरह पदमा परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन