लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९०५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन