लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं.११९०२-११९०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्‌वारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन