लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं.१२०१०-१२०११।२०७८-७९ (खुला, समावेशी)इञ्‍जि. सेवा, सिभिल समूह, बि.ए्ण्ड आ. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सब-इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन