लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०३-१४४०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन