लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको वि. नं. १०६०१/०७८-७९ (आ.प्र.),रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरण र वि. नं. १०६०२-१०६०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन