लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको तपशिलका पदहरुको लागि दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(प्राविधिक), विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर, नेपाल स्वास्थ्य सेवा , सहायक पाँचौ तह, स्टाफ नर्स र हेल्थ असिष्टेन्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन