लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको स्वास्थ्य सेवाका पाचौँ तह र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका विभिन्न (प्राविधिक) पदहरुको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनबाट दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन