लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०२०-१२०२५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन