लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. ११९०१-११९०७/०७९-८० (खुला,समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन