लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०६/०७४-७५ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु.वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षा दिइ उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन