लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको कम्प्यूटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन