लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९६-१६७०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शा.अ. वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र दिपायल राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्‌वारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन