लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं .१६६८९-१६६९२/२०७५-७६(खुला तथा समावेशी) नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथमचरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन