सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी ना.सु. वा साे सरह (प्राविधिक) विज्ञापन नं .१५६२३/०७४-७५ कम्प्युटर अपरेटर, बिज्ञापन नं १५६२४/०७४-७५ महिला विकास निरीक्षक र स्वास्थ्य सेवाका पाँचाै तहका विज्ञापन नं. १५६२६-१५६२९/०७४-७५ स्टाफ नर्स, विज्ञापन नं. १५६३४-१५६४१/०७४-७५ सि.अ.हे.व./हे.अ.पदको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन