लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन