लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको आ.व. 078-79 को राजपत्र अनांकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) ,नायब सुब्बा वा सो सरह र स्वास्थ्य सेवा, पाँचौ तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र इलाम राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन