लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10129-10134/077-78,(खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा, शिक्षा प्रशासन ,निरीक्षण तर्फको एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन