सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५९-१४७६४/०७६-७७ (खुला, समावेशी), विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको सुर्खेत, हुम्ला र डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन