लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, चौथो तह (खुला) र रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (आ.प्र. तथा खुला/समावेशी)का विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन