लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७२-१४८७३/०७७-७८,हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स., स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन पदको लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन