लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०३६-१२०३९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन