लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाबाट सञ्‍चालन गरिने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १२०४३।०७७-७८(खुला), महिला विकास निरीक्षक, १२०६८।०७७-७८(खुला), फिजियोथेरापी सहायक, १२०६९-१२०७१।०७७-७८(खुला, समावेशी), फार्मेसी सहायक पदको परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन