लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सैन्य पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन