पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं १०१२१-१०१२३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर, बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , पाँचौ तह, स्टाफ नर्स र विज्ञापन न‌ं. १०१३३-१०१३९/०७४-७५ ( खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन