लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10007/076-77,विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी अप्राविधिक नायब सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन