मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14202-14208/074-75(खुला/समावेशी),नायव सुब्बा वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online Form स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको (प्रथम चरण परीक्षा) परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना !! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन