लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने आयोगको वि.नं.१६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल न्याय सेवाको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन