लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४०२-१४४०७/०७५-७६( खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक) ,खरिदार वा सो सरह, पदमा दाङ परीक्षाकेन्द्रवाट प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन