लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं. 12605-12606/074-75(खुला/समावेसी),मेकानिक्स, ईन्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., रा.प.अनं.द्वितीय र बिज्ञापन नं. 12608-12611/074-75(खुला/समावेसी), अपरेटर, ईन्जि. मेकानिकल, नि.उ.स. रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन