लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४०२/०७५-७६( आ.प्र.) न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक) ,खरिदार वा सो सरह, पदको online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन