लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल कृषि सेवाका बागवानी, बाली संरक्षण, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स र माटो विज्ञान समूहको प्राविधिक सहायक पदको एकीकृत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन