लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५९-१२८६५/०७७-७८ ‍(आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन