लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-16692/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह (न्याय, न्याय/कानून र सरकारी वकील समूह), पदको लागि लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन