लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५२/०७५-७६ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. १५३५३-१५३५६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा जुम्ला केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भई प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन