दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१०-१५७१५/०७६-७७ (खुला, समावेशी), विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन (Online) मार्फत् दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन