पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं १२९०२-१२९०७/०७४-०७५ (खुला तथा समावेशी) नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लागि दोस्रो चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन